top of page
EAP Space - Digital Academic English -Student Doing Homework

Tính năng hỗ trợ
​trên nền tảng EAP Space

Learning Functions

Tính năng ​học tập

EAP Space - Digital Academic English - dashboard ui

Hồ sơ cá nhân của từng học sinh hiển thị bài học gần đây nhất, tiến trình học tập, và điểm số + nhận xét.

Tính năng cung cấp cho học sinh một cái nhìn tổng quan về trình độ cá nhân để lên kế hoạch học tập phù hợp.

Management Functions

Tính ​năng quản lý

Dễ dàng theo dõi tiến độ của học sinh và thúc đẩy sự tương tác với các công cụ quản lý học sinh dành riêng cho tài khoản Giáo viên và Hiệu trưởng.

EAP Space - Digital Academic English -progression tracking ui

​Công cụ chấm điểm tự động giúp giáo viên có thể đầu tư thời gian vào những công việc hiệu quả hơn.

bottom of page