top of page
EAP Space - Digital Academic English - Study Group

Tự học theo sức mình
với EAP Space

Phương pháp dạy và học Scaffolding của EAP Space giúp bù đắp và củng cố kỹ năng

tiếng Anh của học sinh theo từng bước.

EAP Space - Digital Academic English -Sydney Cityscape
program level
EAP Space - Digital Academic English -Traffic Lights.png

EAP Yellow

Đầu ra: CEFR B1
​Thời lượng: 12 - 40 tuần

Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh học thuật. Cấp độ này bao gồm những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như đọc, viết, nghe và nói dựa trên Chương trình giảng dạy EAP của Úc.

Đầu ra: CEFR B1 - B2
​Thời lượng: 12 - 40 tuần

Cấp độ trung bình dành cho học sinh đã hoàn thành EAP Yellow. Khóa học tiếp tục phát triển các kỹ năng tiếng Anh, và tập trung vào ngôn ngữ học thuật nâng cao hơn kèm theo kỹ năng tư duy phản biện.

EAP Green

EAP
​Access

Đầu ra: CEFR B2 - C1
​Thời lượng: 8 - 12 tuần

Cấp độ cao nhất của EAP Space dành cho những học sinh đã đạt được trình độ thông thạo tiếng Anh cao. Tập trung vào các kỹ năng học thuật nâng cao như tư duy phản biện, lập luận và nghiên cứu, để chuẩn bị cho sinh viên học tập ở cấp đại học và sau đại học.

Lộ trình phát triển

Chương trình EAP Space được chia thành 3 cấp độ: EAP YellowEAP Green và EAP Access theo khung CEFR.

Điều này có nghĩa là trình độ của học sinh khi học EAP Space được đánh giá dựa trên cùng một khung tham chiếu sử dụng trong các Bài kiểm tra Anh ngữ quốc tế như iELTS hoặc PTE.

Bằng cách hoàn thành cả ba cấp độ, học sinh dự kiến sẽ cải thiện tiếng Anh từ mức B1 đến C1 CEFR.

Cấu trúc chương trình

Học - Tập luyện - Kiểm tra

EAP Space - Digital Academic English -eap mockup3.png

Khung chương trình

Mỗi cấp độ của EAP Space được chia thành những Tuần học khác nhau. Học sinh lần lượt hoàn thiện các Tuần học theo trình tự để chuyển lên cấp độ cao hơn.

Kỹ năng của học sinh sẽ được đánh giá thông qua 

Bài tập, Kiểm tra hàng tuần, Kiểm tra giữa kỳ và Kiểm tra cuối kỳ.

​Nội dung chương trình

Mỗi Tuần học của EAP Space sẽ chứa nội dung rèn luyện 6 kỹ năng chính trong EAP.

​Nội dung rèn luyện của từng kỹ năng sẽ bao gồm Lý thuyết, Ví dụ và Bài tập.

Đọc

Viết

Nói

Nghe

Từ v​ựng

Ngữ ​pháp

EAP Space - Digital Academic English -speaking.png
EAP Space - Digital Academic English -writing.png
EAP Space - Digital Academic English -Reading
EAP Space - Digital Academic English -listening.png
EAP Space - Digital Academic English -vocabulary
EAP Space - Digital Academic English -grammar.png
EAP Space - Digital Academic English -review.png

Kiểm ​tra

Phương pháp Scaffolding

EAP Space - Digital Academic English -scaffolding learning
EAP Space - Digital Academic English -scaffolding learning

Chương trình EAP Space được xây dựng theo phương pháp "Scaffolding" nhằm đảm bảo tiến độ học của học sinh. Nội dung từng tuần được liên kết với nhau để học sinh học kiến thức mới đồng thời củng cố kiến thức đã học. Mô hình này giúp cho học sinh dần dần nâng cao trình độ và tránh được tình trạng quá tải.

Với phương pháp tiếp cận này, chúng tôi tin rằng học sinh sẽ có thể tự tin chinh phục tiếng Anh học thuật với sự dẫn dắt phù hợp.

Academic team

Đội ngũ học thuật của EAP Space

bottom of page